Σημαντικές διευκρινίσεις όσον αφορά την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ δίνουν οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ.

Οι διευκρινίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την ηλικία που πρέπει να έχει ο ενδιαφερόμενος για να είναι επιλέξιμος, τα επαγγελματικά προσόντα, τον υπολογισμό των τυπικών αποδόσεων των ΕΑΕ προηγούμενων ετών και αρχικής κατάστασης κ.λπ

Υποψήφιος Α Υποψήφιος Β Υποψήφιος Γ
2019 0 8.000 8.000
2020 0 8.000 9.000
2021 13.000 16.500 10.000
2022 13.000 8.000 15.000
Μέσος όρος (μ.ό.) 6.500
επιλέξιμος
μ.ό. <12.000, αλλά 

το 2021 >16.000,
άρα μη επιλέξιμος

μ.ό. 10.500
επιλέξιμος

1. Ηλικία

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης στην Παρέμβαση Π3-75.1 έχουν:

✱ Όσοι κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη τους. Δηλαδή, υποψήφιος που κλείνει τα 18 έτη στις 15 Νοεμβρίου 2024 είναι επιλέξιμος για ένταξη στο μέτρο, όσον αφορά αυτό το κριτήριο, εφόσον η αίτηση για ένταξη σε αυτό γίνει από τις 15 Νοεμβρίου 2024.

✱ Όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 και μετά.

2. Φορέας που μπορεί να παρέχει εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης στον υποψήφιο που έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου

Για τις περιπτώσεις που κάποιος υποψήφιος έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου, απαιτείται γεωτεχνική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών ή επαγγελματικά προσόντα. Η γεωτεχνική εκπαίδευση μπορεί να παρασχεθεί από:

✱ Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ενταγμένο στο σχετικό μητρώο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

✱ Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σημειώνεται ότι οι απόφοιτοι των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης ΣΕΚ γεωτεχνικής κατεύθυνσης και ΕΠΑΣ του ΥΠΑΑΤ, επιπέδου γνώσεων 3, είναι επιλέξιμοι για ένταξη στην Παρέμβαση Π3-75.1, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη γεωτεχνική εκπαίδευση.

3. Επαγγελματικά προσόντα που μπορεί να έχει ο υποψήφιος, εάν έχει μόνο απολυτήριο Γυμνασίου

Ως προς τα επαγγελματικά προσόντα, γίνεται αποδεκτή η ασφάλιση του υποψηφίου με την ιδιότητα του μέλους της «οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης».

Αυτή δεν αφορά την έμμεση ασφάλισή του από τον γονέα του, δηλαδή την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υποψηφίου. Ο υποψήφιος έπρεπε να έχει ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ (να πληρώνει εισφορές) με την ιδιότητα του μέλους «οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης».

4. Βεβαίωση νεοεισερχόμενου από το ΜΑΑΕ

Απαραίτητο δικαιολογητικό της αίτησης στήριξης είναι η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη, που να είναι σε ισχύ, δηλαδή να έχει εκδοθεί εντός του 2024.

Η ημερομηνία απόκτησης από τον υποψήφιο της ιδιότητας του «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα, όπως αυτή αναγράφεται στη σχετική βεβαίωση του ΜΑΑΕ, δύναται να προηγείται έως και 18 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης.

5. Υπολογισμός των τυπικών αποδόσεων των ΕΑΕ προηγούμενων ετών και αρχικής κατάστασης

Για τη μέτρηση των τυπικών αποδόσεων των ΕΑΕ προηγούμενων ετών θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές των τυπικών αποδόσεων της προγραμματικής περιόδου 2014-2022, δηλαδή αυτές της 3ης πρόσκλησης των Νέων Αγροτών (έτος 2021).

Δεν προσμετράται η τυπική απόδοση που αφορά: Βοσκότοπους, δασικά δέντρα που δεν παράγουν εδώδιμους καρπούς, φυτώρια, εκτάσεις σε αγρανάπαυση, γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα, εκτάσεις με ΑΠΕ, θηράματα, θηραματικά πτηνά, μανιτάρια που δεν καλλιεργούνται σε εντατική καλλιέργεια εντός θαλάμων, επίσπορες καλλιέργειες.

Ο μέσος όρος (μ.ό.) της τυπικής απόδοσης των ΕΑΕ των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ (στην ηπειρωτική χώρα). Στον υπολογισμό του μ.ό. υπολογίζονται και τα τέσσερα έτη, ανεξάρτητα από το αν έχει υποβληθεί ΕΑΕ (βλ. παραδείγματα στον σχετικό πίνακα).

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμος ο υποψήφιος που έχει υποβάλει έστω και μία ΕΑΕ κατά τα έτη 2019-2022 η οποία υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ. Δεν εξετάζεται η τυπική απόδοση του έτους 2023, παρά μόνο για τους/τις συζύγους.

6. Σύζυγος υποψηφίου

Ο/Η σύζυγος του/της υποψηφίου/ας δεν πρέπει να είναι επαγγελματίας αγρότης/αγρότισσα. Για τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως στοιχεία του ΜΑΑΕ, του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ.

Με βάση την εκτίμηση του κινδύνου δημιουργίας τεχνιτών συνθηκών, δεν είναι επιλέξιμος ο υποψήφιος σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη», όπως αυτή προκύπτει από τα φορολογικά έτη 2021 έως και 2023.

7. Στρατιωτικές υποχρεώσεις  υποψηφίων

Η απαλλαγή των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν αφορά την αναβολή αυτών. Ο υποψήφιος είτε πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις έως τις 31/12/2025 είτε να έχει απαλλαγεί οριστικά από αυτές.

8. Υπολογισμός τυπικών αποδόσεων φυτειών νεαρής ηλικίας κατά τα προηγούμενα έτη

Στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των 10.000 ευρώ των εκτροφών της αρχικής κατάστασης συμπεριλαμβάνονται και τα θηλυκά αμνοερίφια, τα οποία προορίζονται για ενηλικίωση και γαλακτοπαραγωγή, καθώς αυτά θα έχουν καταστεί παραγωγικά έως την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης.

Δεν προσμετράται η τυπική απόδοση των αρσενικών αιγοπροβάτων, καθώς και των αμνοεριφίων που προορίζονται για πάχυνση και σφαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκτροφές αυτές να έχουν δηλωθεί στην παραδεκτή ΕΑΕ του έτους 2024.

Επιλέξιμες είναι οι εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν και δηλώνουν στην ΕΑΕ του έτους 2024 τουλάχιστον 103 κυψέλες για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 για τα νησιά της χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 για τα υπόλοιπα νησιά της χώρας, ανεξάρτητα από το αν συμπεριλαμβάνουν αγροτεμάχια ή εκτροφές.

9. Αρχική και μελλοντική κατάσταση

Στην αρχική κατάσταση και στα προηγούμενα έτη της υποβολής της αίτησης στήριξης, τόσο για τον/την υποψήφιο όσο και για τον/τη σύζυγό του/της για τον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών γίνεται χρήση του 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή. Στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, γίνεται χρήση του 100% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες οι οποίες έχουν μπει στην παραγωγή.

10. Συστεγαζόμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Εφόσον δηλώνονται συστεγαζόμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αυτές πρέπει να είναι αυτόνομες και ανεξάρτητες, δηλαδή απολύτως ξεχωριστές (διαχωρισμός με τοίχο) και με διαφορετικές εισόδους, καθώς και διαφορετικά συστήματα τροφοδοσίας και ποτίσματος.

11. Αξιολόγηση του υποψηφίου ως εν διαστάσει

Ο υποψήφιος αξιολογείται ως εν διαστάσει εφόσον αποδεικνύεται ότι υπάρχει διάσταση πριν από την ημερομηνία έκδοσης της προδημοσίευσης της Παρέμβασης Π3-75.1, δηλαδή πριν από τις 12/12/2023. Παραστατικά που επιβεβαιώνουν τη διάσταση μπορεί να είναι: Ασφαλιστικά μέτρα, επιμέλεια τέκνων ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής που να φανερώνει τη διάσταση. Ο υποψήφιος αξιολογείται ως διαζευγμένος αν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης έχει εκδοθεί διαζύγιο.

12. Εκτάσεις φυτεμένες μεοινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

Σε περίπτωση εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, στην αίτηση στήριξης πρέπει να περιλαμβάνεται αντίγραφο του εντύπου πληροφοριών (καρτέλα) του υποψηφίου από το Αμπελουργικό Μητρώο με τα στοιχεία του και τα στοιχεία της αμπελουργικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρείται η αμπελοοινική νομοθεσία (αμπελουργικό μητρώο κ.λπ.), ιδιαίτερα όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απαγόρευση νέων φυτεύσεων εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για παραγωγή οίνου χωρίς αντίστοιχα δικαιώματα φύτευσης.

Στο επίπεδο της αξιολόγησης, ελέγχεται η νομιμότητα φύτευσης για αγροτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, τα οποία δεν απεικονίζονται στην αίτηση στήριξης του υποψηφίου και τυχόν προβληματικά αγροτεμάχια εξαιρούνται από την εκμετάλλευση.

13. Ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών

Για τους ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης πρέπει να προσκομίζεται επίσημη μετάφραση ή επίσημη αναγνώριση.