Με αλλαγές προχωρά οδικό έργο στη Μεσσηνία, μετά την τροποποίηση της Απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – ΚΟΡΩΝΗ», στις Δ.Ε. Πεταλιδίου, Αίπειας και Κορώνης των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου- Νέστορος, Π.Ε. Μεσσηνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περιγραφή των τροποποιήσεων

Για το έργο κρίθηκαν απαραίτητες οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Α) Η χάραξη της επαρχιακής οδού Ριζόμυλος – Κορώνη στο τμήμα διέλευσης από τον αρχαιολογικό χώρο Πεταλιδίου, με κατασκευή υπόγειου έργου με τη μέθοδο της διάτρησης (σήραγγα), τροποποιείται σε μήκος περίπου 1,25 km. Η τροποποίηση αυτή, αφορά στο τμήμα από τη Χ.Θ. 5+200 έως τη Χ.Θ. 6+450 της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες σημαντικές τεχνικές μεταβολές:

 • Ανακατασκευή οδού από τη Χ.Θ. 5+310.407 έως τη Χ.Θ. 5+643.44, σε μήκος 333,03 m.
 • Σήραγγα από τη Χ.Θ. 5+669.340 έως τη Χ.Θ. 5+935.00, σε μήκος 265,66 m.
 • Cut & Cover εισόδου από τη Χ.Θ. 5+643.44 έως τη Χ.Θ. 5+669.34, σε μήκος 25,9 m.
 • Cut & Cover από τη Χ.Θ. 5+935.00 έως τη Χ.Θ. 5+983.40, σε μήκος 48,4 m.
 • Cut & Cover εξόδου, από τη Χ.Θ. 05+983.40 έως τη Χ.Θ. 06+007.50, μήκους 24,10 m.
 • Κλείσιμο πρόσθετης λωρίδας από τη Χ.Θ. 6+241.175 έως τη Χ.Θ. 6+341.175, σε μήκος 100m.
 • Κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κυκλικού κόμβου στη Χ.Θ. 6+190.
 • Διαμόρφωση δύο δευτερευουσών κάθετων οδών ΚΟ8, ΚΟ9.

Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου «Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)».

Β) Τροποποίηση σε υποτμήμα του τμήματος Γ του οδικού τμήματος από τη Χ.Θ. 22+220 έως τη Χ.Θ. 27+107.27 (παράκαμψη Χαρακοπιού)

 • Οριζοντιογραφική και υψομετρική τροποποίησης της χάραξης από τη Χ.Θ. 22+250 έως 22+400 για την απομάκρυνση της οδικής αρτηρίας από παρόδια κτίσματα.
 • Μετακίνηση του ισόπεδου κόμβου προς Χαρακοπιό από τη Χ.Θ. 22+260 στη Χ.Θ. 22+525, για τον περιορισμό του εύρους κατάληψης από τη διαμόρφωση της λωρίδας αριστερής στροφής και την απομάκρυνση από τις παρόδιες ιδιοκτησίες. Μετατροπή του ισόπεδου τρισκελή κόμβου σε ισόπεδο κυκλικό.
 • Αλλαγή όλων των οριζοντιογραφικών καμπυλών με ακτίνα μικρότερη της ελάχιστης επιτρεπόμενης RMIN=180m και RMIN=200m για ταχύτητα μελέτης VE=70Km/h σε εδάφη πεδινά και λοφώδη/ορεινά αντίστοιχα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ-Χ). Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι κορυφές Κ83 (R=180m), K84 (R=150m), K86 (R=175m), K87 (R=175m), K88 (R=150m), K89 (R=150m), K91 (R=150m) και K101 (R=180m).
 • Νέες παράπλευρες οδοί ASR14, DSR25, ASR16, DSR29 στο τμήμα αλλαγής της χάραξης.
 • Επιμηκύνθηκε η παράπλευρη οδός DSR26 κατά 300μ περίπου για την αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξασφάλιση πρόσβασης των ιδιοκτησιών.
 • Κατάργηση της παράπλευρης οδού ASR15 (από την κάθετη οδό ΚΟ27 έως το τέλος της χάραξης) και ASR17, για τον περιορισμό των απαλλοτριώσεων, λόγω εξασφάλισης των προσβάσεων από το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο.
 • Επιμήκυνση της παράπλευρης οδού DSR26a (DSR27 στην παρούσα μελέτη) κατά 500 m περίπου για την εξασφάλιση πρόσβασης των παρόδιων ιδιοκτησιών.
 • Επανασχεδιασμός του τετρασκελή ισόπεδου κόμβου περί τη Χ.Θ. 24+425 σε ισόπεδο κυκλικό.
 • Μετάθεση της Άνω Διάβασης της οδού ΚΟ29 για την αποφυγή απαλλοτρίωσης οικίας που ανακαινίσθηκε πρόσφατα.
 • Επιμηκύνθηκε η παράπλευρη οδός DSR28 κατά 250 m περίπου για την αποκατάσταση του θιγόμενου οδικού δικτύου και την εξασφάλιση πρόσβασης των ιδιοκτησιών.
 • Τροποποίηση της χάραξης της εγκεκριμένης μελέτης από τη Χ.Θ. 25+200 έως τη Χ.Θ. 25+350 περίπου. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη καθώς το τμήμα της χάραξης περί τη Χ.Θ. 26+050 της αδειοδοτημένης μελέτης διέρχεται από περιοχή που εμφανίζει ερπυστικά φαινόμενα και η κατασκευή των προτεινόμενων τοίχων αντιστήριξης δεν είναι εφικτή. Η διέλευση του οδικού άξονα στη θέση αυτή, απαιτεί πρόσθετες μελέτες και έρευνες για την παρακολούθηση του γεωλογικού φαινομένου και κατασκευή σύνθετων και πολύ δαπανηρών τεχνικών έργων (οπλισμένο επίχωμα ύψους 25-30μ σε θεμελίωση επί πασσάλων κλπ.) με πολλές δυσκολίες στην κατασκευή λόγω παρόδιας δόμησης (κτίρια κατάντη του υφιστάμενου πρανούς), ενώ η λύση γέφυρας δεν ευσταθεί για τεχνικούς λόγους.
 • Οριζοντιογραφική και υψομετρική τροποποίηση από τη Χ.Θ. 25+500 έως τη Χ.Θ. 27+100 για την απομάκρυνση της οδικής αρτηρίας από οικιστικά συγκροτήματα που κατασκευάστηκαν μεταγενέστερα του χρόνου εκπόνησης της αδειοδοτημένης μελέτης.
 • Επανασχεδιασμός του τρισκελή ισόπεδου κόμβου προς Κορώνη σε ισόπεδο κυκλικό.

Εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία κινητού συγκροτήματος παραγωγής αδρανών υλικών (σπαστήρας και κόσκινο), που θα χωροθετηθεί στη θέση με σημειακές συντεταγμένες X=315380, Y=4091496. Η λειτουργία του συνοδού αυτού έργου θα καλύψει τις ανάγκες σε αδρανή υλικά για την κατασκευή του οδικού έργου Ριζόμυλος-Κορώνη και συγκεκριμένα για την «Κατασκευή Υποτμήματος ΧΘ 5+200 – ΧΘ 6+450 – Διέλευση Αρχαιολογικού Χώρου Πεταλιδίου της Επαρχιακής Οδού Ριζόμυλος – Κορώνη, Τμήμα Γέφυρα Τζάνε – Έξοδος Καλαμακίου(ΧΘ: 2+840 έως ΧΘ:10+160)». Η διάρκεια λειτουργίας του θα είναι 7 μήνες. Οι παραγόμενες ποσότητες των αδρανών υλικών που θα προκύψουν από τη λειτουργία του συγκροτήματος, ανέρχονται περίπου σε 50.000 m3.